16 maja, 2018

Regulamin konkursu „Legowisko Angel”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest firma Dom-Art.-Styl, NIP: 619-155-52-19, Chojęcin-Szum 8H, 63-640 Bralin.
 2. Konkurs prowadzony jest na portalu społecznościowym Instagram na profilu „@domartstyl”.
 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski i rozpoczyna się 16.05.2018r. i trwa do 23.05.18 r., do godziny 23:59.
 4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Instagram dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem http://www.instagram.com (dalej: „Instagram”) ani z nim związany. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenie niniejszego Regulaminu ponosił serwis Instagram w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu.
 6. Konkurs będzie prowadzony na profilu Organizatora.
 7. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca osobisty profil na portalu https://www.instagram.com/ i zamieszkała na terytorium Polski, która zamieści zdjęcie na swoim profilu.
 8. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik może korzystać wyłącznie ze swojego własnego profilu w serwisie Instagram. Korzystanie z jakichkolwiek innych profili, w tym zwłaszcza profili fikcyjnych lub profili innych osób jest zakazane i stanowi rażące naruszenie Regulaminu oraz podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie wraz z pozbawieniem praw do wszelkich przyznanych nagród.
 9. W konkursie może brać udział zdjęcie wykonane przez osobę biorącą udział w konkursie.
 10. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy organizującej konkurs.
 11. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
  1. Zaakceptować niniejszy regulamin – dodanie postu/komentarza konkursowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
  2.        Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram własnoręcznie zrobionego zdjęcia, prezentującego pupila uczestnika. Zdjęcie musi być opisane hashtagiem #DOGartstyl i oznaczone @domartstyl. Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy. Organizator wybierze jedno najładniejsze zdjęcie.
 2. Każdy uczestnik może dodać tylko jedno zdjęcie konkursowe.
 3. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

§ 3 NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 1. Autor wybranego zdjęcia, które zostanie uznane za najbardziej kreatywne, otrzyma legowisko dla zwierząt „Angel”.
 2. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora ma następujące uprawnienia:
  1. Komisja Konkursowa wybiera Zwycięzcę Konkursu (osobę, której zdjęcie zamieszczone na osobistym profilu zostanie uznane za najbardziej kreatywne), jak również stwierdza ważność wyników Konkursu oraz dba o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia.
  2. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie
   z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
  3. Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.
 3. O wynikach konkursu Organizator poinformuje w poście lub komentarzu pod postem konkursowym na profilu, maksymalnie do 10 dni roboczych po zakończeniu konkursu.
 4. Po ogłoszeniu wyników Uczestnik jest zobowiązany wysłać w prywatnej wiadomości na profil adres do wysyłki nagrody. Powinien to uczynić nie później niż dwa tygodnie po ogłoszeniu wyników.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest  Dom-Art.-Styl, NIP: 619-155-52-19, Chojęcin-Szum 8H, 63-640 Bralin. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§ 5 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie internetowej domartstyl.com/pl/regulamin-konkursu-legowisko-angel.

§ 6 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16.05.2018r. Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają Kodeksowi Cywilnemu.