Regulamin konkursu „Co to za meble”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest firma Dom-Art.-Styl, NIP: 619-155-52-19, Chojęcin-Szum 8H, 63-640 Bralin.
2. Konkurs prowadzony jest na portalu społecznościowym Facebook na fanpage’u „Domartstyl.pl”.
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski i rozpoczyna się 22.06.2018 r. i trwa do 29.06.2018 r., do godziny 23:59.
4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem http://www.facebook.com (dalej: „Facebook”) ani z nim związany. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenie niniejszego Regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu. (por. rozdział III. Pkt E regulaminu serwisu Facebook, w zw. z art. 385 pkt 1. i 2. Kodeksu cywilnego).
6. Konkurs będzie prowadzony na fanpage’u Organizatora.
7. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca osobisty profil na portalu https://www.facebook.com/ i zamieszkała na terytorium Polski, która zamieści komentarz pod postem konkursowym.
8. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik może korzystać wyłącznie ze swojego własnego profilu w serwisie Facebook. Korzystanie z jakichkolwiek innych profili, w tym zwłaszcza profili fikcyjnych lub profili innych osób jest zakazane i stanowi rażące naruszenie Regulaminu oraz podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie wraz z pozbawieniem praw do wszelkich przyznanych nagród.
9. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy organizującej konkurs.
10. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a. Zaakceptować niniejszy regulamin – dodanie postu/komentarza konkursowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
b. Dodać komentarz z odpowiedzią na zadane pytanie pod postem opublikowanym na fanpage’u „Domartstyl.pl”
2. Każdy uczestnik może dodać tylko jeden komentarz konkursowy.
3. Należy podać prawidłowe nazwy trzech mebli, które wyświetlają się na filmie.
4. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.

§ 3 NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
1. Autor pierwszego komentarza z prawidłową odpowiedzią, otrzyma jednorazowy bon o wartości 300 zł na zakupy w naszym outlecie (termin wykorzystania do 31.07.2018 r.). W przypadku wyboru mebli z outletu, których wartość będzie wyższa od nagrody, istnieje możliwość dopłaty różnicy. Jeżeli wybrane meble będą miały niższą wartość niż podarowany bon pozostała kwota przepadnie. Koszty transportu pokrywa organizator.
2. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora ma następujące uprawnienia:

  • Komisja Konkursowa wybiera Zwycięzcę Konkursu (osobę, której prawidłowy komentarz zostanie zamieszczony jako pierwszy pod postem), jak również stwierdza ważność wyników Konkursu oraz dba o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia.
  • Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
  • Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

3. O wynikach konkursu Organizator poinformuje w poście lub komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u, maksymalnie do 10 dni roboczych po zakończeniu konkursu.
4. Po ogłoszeniu wyników Uczestnik jest zobowiązany wysłać w prywatnej wiadomości na fanpage’u adres do wysyłki nagrody. Powinien to uczynić nie później niż dwa tygodnie po ogłoszeniu wyników.

§ 4 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie https://domartstyl.com/pl/konkurs

§ 5 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22.06.2018 r. Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają Kodeksowi Cywilnemu.

Napisz do Nas Messenger Logo